اولین لبخند سام

خاطره ی قشنگ اولین خنده سام کوچولو رو هر وقت به یاد میارم هنوز ته دلم و قلقلک میدهقهقهه.الهی قربونش برم هنوز چهل روزش نشده بود ولی با دیدن فلش دوربین چنان خنده ی یه وری چشمکمردونه ای کرد که دلم و از جا کند وروجکماچ

باور نمی کنین؟؟؟؟؟؟خودتون ببینین

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
آزاده

سلام عاشقشم [ماچ][ماچ][ماچ]